Bele tavanice

Sve o belim tavanicama

YTONG Bela tavanica – Beli krov je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija, koji dopunjuju paletu YTONG proizvoda u sistemu gradnje neophodnih u novogradnji i renoviranju, obnovi, nadogradnji, modernizaciji.Takođe je moguće formiranje konzola od YTONG Bele tavanice i integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.

Pošaljite nam projekat (crtež) Vašeg objekta sa dimenzijama, kontakt telefonima i lokacijom objekta. Naš stručni tim, na čelu sa dipl. ing. građevine (statičar sa licencom), će Vam uraditi statički proračun i ponudu za kompletnu BT (belu tavanicu). Po prihvatanju ponude dobijate besplatno optimizovano uputstvo za montažu gredica, specifikaciju svog potrebnog materijala. Ako je potrebno možete nas kontaktirati za pouzdanog izvođača radova. Vreme potrebno za proizvodnju BT gredica je 3 do 7 dana.

Ugradnja YTONG bele tavanice

Montaza gredica

YTONG tavanica se ugrađuje u skladu sa šemom montaže gredica iz proračuna YTONG bele tavanice. Prvo se postave montažne betonske gredice koje dolaze sa svom potrebnom podužnom armaturom na razmaku od 68,5 cm. Kao mera razmaka gredica može nam poslužiti YTONG ispuna postavljena na krajevima gredica. Gredice moraju da naležu cca. 5-10 cm na noseći element (zid). Postavljene gredice podupiremo u sredini na rastojanju max. 2,80 m , a u skladu sa statičkim proračunom. Gredice se postavljaju u horizontali, a projektovano nadvišenje se ostvaruje na mestu podupirača tek posle montaže kompletne ispune.

Ugradnja YTONG ispune

U prostor između namontiranih i pravilno poduprtih gredica postavlja se YTONG ispuna. Ležanice – oplata poprečnih AB rebara, montira se posle 4-5 blokova ispune, a u skladu sa statičkim proračunom. Pri ugradnji YTONG ispune koristi se gumeni čekić kojim se ispuna priljubi uz susedni ispunski blok ili ležajnicu. Poprečnim i uzdužnim rezanjem blokova, ispune se lako mogu prilagoditi za popunjavanje delova manjih od celog bloka (npr. na krajevima gredica).

Armiranje rebara i horizontalnih nosećih elemenata

Posle postavljanja svih gredica ispunskih blokova i ležajnica sledi armiranje poprečnih rebara. Poprečna rebra se armiraju armaturom 2Ø8 ili 10 mm koje se postavljaju u gormju i donju zonu rebra. Podužne gredice se proizvode sa svom potrebnom podužnom armaturom a u skladu sa statičkim proračunom

Horizontalni serklaži ili noseće grede se izvode pomoću klasičnog betona i sa projektom predviđenom armaturom.

Ugradnja mikro betona u podužna i poprečna rebra

Ugradnja mikro betona se vrši na mestima podužnih i poprečnih kanala. Kvalitet mikro betona je MB30 sa 400 kg cementa za 1 m3 betonafrakcije 0-4 mm i sa odgovarajućom konzistencijom. Kako bi se sprečilo prebrzo „vezivanje“ betona, potrebno je površinu ispune obilno nakvasiti vodom. Ugradnja ovog betona mora biti kvalitetna s tim što se gornja površina poravna sa YTONG ispunom.

Istovremeno sa rebrima, betoniraju se horizontalni serklaži i noseće grede klasičnim betonom a u svemu prema projektu.

Izvođenje i ugradnja razlivajućeg maltera

Razlivajući malter se ugrađuje 1-2 sata posle betoniranja podužnih i poprečnih rebara (predugo, višesatno odlaganje nije poželjno, jer se na ispuni moženakupiti prljavština i oštetiti blokovi). Razlivajući malter se spravlja pomoću mešavine YTONG tankoslojnog maltera, klasičnog cementa koji su u razmeri 1:1 i vode. Potrebna količina vode je takva da mešavina može lako da se razlije. Ravnanje se izvodi pomoću metalne lopatice (gletarice).

Jedna od osnovnih funkcija ovog sloja je popunjavanje mogućih manjih prostora među ispunama i sprečanje habanja gornje površine ploče. Kvalitetnom ugradnjm ovog sloja može da se obezbedi delimična i kratkotrajna vodootpornost konstrukcije

Nastavak radova

Ovako pripremljena YTONG tavanica se može lako opteretiti prilikom nastavka gradnje posle 24-48 sati (ukoliko to vemenski uslovi dozvoljavaju). Tako ugrađena konstrukcija predstavlja efikasno i brzo rešenje kod gradnje svih vrsta objekata. Kod ovog tipa konstrukcije, pritisnuta gornja betonska ploča nije neophodna. Pritisnuta ploča se može primeniti samo kod većih raspona pri izuzetno visokim opterečenjima.

Zahvaljujući jednostavnoj gradnji koja se odvija bez upotrebe oplate, YTONG bela tavanica je pogodna za one koji sami obavljaju izgradnju.